FAQ

Các quan điểm được trình bày trên website
Website IT Hôm Nay (ithomnay.com) và CodeThue.Online là 2 website chia sẻ khóa học, code dự án,..vv. ngoài ra thương mại các sản phẩm có bản quyền (của chúng tôi hoặc do bên thứ 3 cho phép).  2 Website này được xây dựng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, phục vụ mục đích học tập.

Chúng tôi không sử dụng website này phục vụ với mục đích xấu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Các tài liệu tải xuống từ website của chúng tôi
Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo mọi tài liệu trong mục tài liệu tải xuống đều hoàn chỉnh, hiện hành, đáng tin cậy, không có lỗi và không bị nhiễm vi-rút. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hay toàn vẹn của những thông tin này và cũng không đảm bảo tài liệu tải xuống có bị hỏng hay bị nhiễm vi-rút hay không.

Mọi phản hồi của bạn đều được hoan nghênh
Chúng tôi rất mong nhận được những bạn hồi của bạn về tài liệu tải xuống cũng như các nội dung khác trên website.

Hạn chế đưa thông tin lên trang web:
Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức các thông tin có tính:
I. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
II. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
III. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
IV. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
V. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
VI. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
VII. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
VIII. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *